واحد فنی و شهرسازی

null
مهندس....
مسئول واحد فنی و شهرسازی شهرداری .....

معرفی و شرح وظایف
معرفی فنی و شهرسازی
رشد فرآيند جمعيت كشور به ويژه مناطق شهري ،استفاده بهينه از فضاي شهري را اجتناب ناپذير ميسازد ، طرح هاي جامع و تفصيلي شهرها به منظور ايجاد زمينه براي بهره وري مناسب از ظرفيتهاي شهري متناسب با نياز ساكنين آن برنامه ريزي و طرح ريزي مي شوند و يكي از مهمترين عوامل كنترل و هدايت توسعه ي كالبدي شهرسازي به وجود آمده تا ساختمان ها طوري احداث شوند كه هيچ ساختماني مزاحم ساختمان هاي مجاور خود نشوند لذا جهت رعابت اين ضوابط قانوني ماده صد شهرداري ماكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهرها و يا حريم شهر را مكلف داشته تا قبل از هر گونه اقدام عمراني يا هر گونه تفكيك اراضي ، از شهرداري پروانه اخذ نمايد و بدين ترتيب شهرداري طبق اصول فني منطقه بهمالك پروانه متقاضي راهنمايي مي شود كه طبق اصول فني منطقه به مالك پروانه داده و در آن پروانه متقاضي راهنمايي مي شود كه طبق نقشه و شرايط مندرج در پروانه ساختمان هاي خود را اصلاح نمايد در صورتي كه مالكين اراضي، بدون دريافت پروانه و يا مخالفت مفاد پروانه و يا مازاد پروانه احداث بنا نمايد شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني آنها جلوگيري نمايد و پرونده متخلف ساختماني را به كميسيون مذكور تخلف را بررسي نموده و حسب مورد رأي به جريمه ، پلمپ و يا تخريب صادر م ينمايد تا بدينوسيله از ناهنجاريهاي ساختمان سازي شهري جلوگيري به عمل آورد

 

 

.

شرح وظایف:

 • بررسي و تعيين خط مشي برنامه هاي كلي به منظور تهيه طرحهاي شهرسازي و معاري با توجه به احتياجات فعلي و آتي

 • نظارت بر تدوين ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگي امور مربوط به ساخت وسازهاي شهري

 • رسيدگي به امور مربوط به مهندسين ناظر ساخت و سازهاي شهري با هماهنگي مناطق شهرداري

 • بررسي كليه پيشنهادهاي تغيير و اصلاح طرحهاي اجرائي و تفصيلي واصله از مناطق يا ساير واحدها و سازمانهاي وابسته و تابعه شهرداري

 • نظارت بر نحوه استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي مصوب و قوانين و دستورالعملهاي مربوطه

 • انجام مكاتبات با مناطق و اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه شهرسازي و معماري

 • تهيه طرحهاي راهبردي و موضوعي و موضعي براي ساماندهي حاشيه شهر خرم آباد و هسته هاي جمعيتي اطراف شهر

 • برنامه ريزي و نظارت به نمظور تفكيك اراضي با رعايت ضوابط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي

 • برنامه ريزي و سياستگذاري به منظور زيبا سازي شهر خرم آباد با اولويت معماري و سنتي

 • انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق

واحدهای زیربط
– واحد شهرسازی
– واحد نقشه کشی
راهنمای مراجعین
 • صدور پروانه

  مدارک مورد نیاز صدور پروانه:

  1- اصل و فتوکپی سند مالکیت
  2- اصل و فتوکپی شناسنامه مالک
  3- اصل و فتوکپی وکالتنامه محضری
  4- اصل و کپی فیش پرداخت عوارض نوسازی سال جاری
  5- اصل و کپی صورت مجلس و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها
  6- اصل و کپی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک)
  7- ارائه گوای 6و8 زمسن شهری و یا نظریه مکیسیون تشخیص و عوارض دارایی سال جاری(در صورتیکه ملک بایر باشد)
  8- دریافت فرم شماره 600 کنترل کیفیت ساخت و ساز از شرکتهای مجاز و ارائه به شهرسازی (در رابطه با کنترل های لازم توسط شرکتهای خصوصی تحت قرارداد شهرداری)

  حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی ایشان همراه مدارک زیر الزامی است

 • صدور گواهی

  مدارک مورد نیاز صدور گواهی

  1- اصل و فتوکپی سند مالکیت
  2- اصل و فتوکپی شناسنامه مالک
  3- اصل و فتوکپی وکالتنامه محضری
  4- اصل و کپی فیش پرداخت عوارض نوسازی سال جاری
  5- اصل و کپی صورت مجلس و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها
  6- اصل و کپی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک)

  حضور یکی از مالکین یا وکیل قانونی ایشان همراه مدارک زیر الزامی است

 • تفکیک

  مدارک مورد نیاز تفکیک

  1- سه نسخه کپی سند مالکیت (در صورت مشاع بودن 2 نسخه)
  2- یک برگ نقشه 1/2000 که محل ملک دقیقا توسط مالک بر روی آن مشخص شده باشد بانضمام سه برگ کپی از محل مشخص شده ملک
  3- مفاصا حساب نوسازی یا معافی آن
  4- در صورتیکه ملک بایر باشد، مفاصا حساب عوارض دارایی مربوط به عوارض زمینهای بایر و ارائه گواهی 6 و 8 از سازمان زمین شهری الزامی است
  5- در صورتیکه مساحت ملک بیش از 3000 متر مربع باشد و یا زمینهایی که بعلت هندسی نبودن شکل آنها و یا نداشتن ابعاد در سند مالکیت که تعیین ابعاد و زوایا توسط مامور بازدید محل مقدور نبتشد. ارائه نقشه برداری که به امضاء مهندس مجاز رسیده باشد الزامی است
  6- در صورتیکه ملک بصورت ساختمان باشد، پروانه ساختمانی و پایان کار ارائه شود
  7- در صورتیکه قبلا جهت پلاک مورد درخواست، پروانه ساختمانی صادر شده باشد، پروانه مربوطه باید ابطال و از درجه اعتبار ساقط گردد
  8- در صورتیکه ملک فاقد ابعاد باشد، نقشه ثبتی ارائه شود
  9- درصورتیکه ملک تفکیک شده باشد، صورت مجلس و نقشه تفکیک ثبت مربوطه ارائه شود
  10- جهت تشکیل پرونده الزامی است مالک یا مالکین و یا وکیل رسمی آنها همراه با شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر انجام گیرد و کلیه اوراق اصلی بایستی به امضاء ایشان برسد
  11- ارائه طرح پیشنهادی تفکیک با مقیاس 1/500 که به امضاء مهندس مجاز رسیده باشد
  * افراز یا تفکیک از لحاظ اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها فرقی ندارد. اگر بین مالکین توافق باشد عمل تفکیک تلقی می گردد و الا بعلت عدم توافق بین مالکین تقاضای افراز توسط دادگاه و یا ثبت به همراه ارائه کروکی تفکیک که تعیین کننده سهم مالکین و ممهور به مهر مراجع درخواست کننده است به شهرداری مربوطه جهت اجرای ماده 101 قانون شهرداری ارائه می گردد

 • پاسخ استعلام از طرح

  مدارک مورد نیاز پاسخ استعلام از طرح

  1- ارائه استعلام از مراجع ذیربط(بانک- دفترخانه اسناد رسمی – ارگان دولتی و …)
  2- ارائه  نقشه 1/2000 که محل ملک بر روی آن مشخص و به امضاء متقاضی و یا مهر مرجع استعلام کننده رسیده باشد
  3- در صورت امکان ارائه کپی سند مالکیت یا پروانه ساختمانی و گواهی عدم خلاف یا پایان ساختمان
  * کلیه ضوابط و مقررات مربوط در جلد اول کتاب ملاک عمل منتشره از سوی اداره کل شهرسازی و معماری (صدور پروانه) درج گردیده است

 • پاسخ استعلامات کسبی

  مدارک مورد نیاز پاسخ استعلامات کسبی

  1- ارائه استعلام از اتحادیه صنف مربوطه
  2- ارائه مفاصا حساب کسبی از اداره درآمد منطقه
  3- ارائه اصل سند مالکیت و تصویر آن (در صورتیکه متقاضی مالک ملک باشد)
  4- ارائه اصل اجاره نامچه و کپی آن (بشرطی که متقاضی مستاجر ملک باشد)
  5- ارائه اصل شناسنامه و کپی آن
  6- نامه و استعلام ارائه شده از صنف مربوطه حکم درخواست متقاضی را دارد و نیاز به تکمیل فرم دیگری نمی باشد
  * کلیه ضوابط و مقررات مربوطه در جلد سوم کتاب ملاک عمل، بخش دوم(کسب و پیشه) که از سوی اداره کل شهرسازی و معماری شهرداری منتشر شده و متقاضیان محترم می توانند با اخذ و مطالعه آن اطلاعات کاملتری بدست آورند

گزارشات
لیست گزارشات عملکردی شهرداری…..
 • گزارش عملکردی شهرداری در نیم سال اول سال
 • گزارش عملکردی شهرداری در نیم سال دوم سال
برنامه های آتی
لیست برنامه های آتی شهرداری ……..

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

هشت + چهارده =

فهرست